Vi skaber talenter

Projekter

Her kan du få et indblik i nogle af de tværgående projekter, vi arbejder med på skolen.

EUC Syd prisen – for talent og faglighed

EUC Syd Prisen – for talent og faglighed gives til den eller de elever, som udviser en særlig grad af faglig stolthed i deres arbejde. Prisen overrækkes hvert år på alle vores fem adresser ved elevernes juleafslutning.

Faglig stolthed er hele omdrejningspunktet for prisen. Derfor ønsker vi at fejre de elever, som lægger en særlig indsats i deres arbejde, som hele tiden udvikler sig, og som har lyst til at vise omverdenen, hvad det kan føre til, når man både bruger sit hoved og sine hænder.

Vi ønsker, at elevernes værker skal være synlige på skolen, så elever, lærere og besøgende kan se, hvilke kompetencer og hvilken faglighed, der ligger til grund for deres arbejde. Derfor opfordrer vi til, at de nominerede værker bliver udstillet i eksempelvis skolens kantine.

 _______________

Grøn omstilling

”Grøn omstilling” i et samarbejde mellem 9 erhvervsskoler i Region Syddanmark

Erhvervsskolerne ønsker med projekt ”Grøn omstilling” at gennemføre en fælles og målrettet indsats, der skal give underviserne kompetencer og forståelse for den samlede klimadagsorden, og hvor deres eget fag befinder i den store sammenhæng. 

Projektet starter med at styrke det generelle overblik samt den fagspecifikke viden hos undervisere og ledere, herefter udvikler underviserne undervisningsmateriale i samarbejde med bl.a. de Nationale Videnscentre. Undervisningsmaterialet afprøves med eleverne, inden endelig implementering i undervisningen

Underviserne tilegner sig kompetencer til den grønne omstilling, ligesom projektet skal understøtte at deres nye viden og kompetencer rent faktisk omsættes til undervisning i kernefagene. Undervisningsmaterialet bliver tilgængeligt for alle erhvervsskoler.

Projektet ”Grøn omstilling” vil derfor bidrage til, at erhvervslivet kan rekruttere flere faglærte med tidssvarende kompetencer til den grønne omstilling.

Partnere i projektet er TietgenSkolen, EUC Syd, Rybners, Svendborg Erhvervsskole og gymnasier (SESG), SOSU Esbjerg, SOSU Syd, BC Syd, Campus Vejle og IBC. Tietgen er Lead partner og forestår sammen med EUC Syd den overordnede projektledelse i hele perioden, som starter fra 1/8 2023 og afsluttes 31/8 2026.
Alle partnerskoler har derudover, deres egen lokale projektleder.

Projektets målgruppe er elever på 23 erhvervsuddannelser på grundforløb 1, 2, hovedforløb og studieåret, som har brug for, at deres uddannelse er opdateret med hensyn til kompetencer til den grønne omstilling.

I alt vil 160 undervisere og ledere fra de 9 erhvervsskoler gennemgå forskellige efteruddannelsesforløb / kurser. Indsatsen vil både tilgodese fælles behov for viden på tværs af alle uddannelser og det fagspecifikke kompetencebehov på de forskellige fagområder.

Projektets aktiviteter retter sig mod følgende verdensmål:

Verdensmål 7: Bæredygtig energi - Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund - Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

       

 

 

HTX flytter grænser

Vi, HTX Haderslev, vil gerne etablere et læringsfællesskab på tværs af den dansk-tyske grænse. Samtidig vil vi give vores elever mulighed for at lære den tyske kultur at kende og åbne deres øjne for de muligheder der ligger på den anden side af grænsen. Både i forbindelse med uddannelse og job.

Den øgede fokus på bæredygtig energi i Nordsøen/Vesterhavsområdet med fx havmølleparken Vesterhav Syd, The North Seas Energy Cooperation og Siemens Gamesas superfabrik i Cuxhaven giver os mulighed for at fokusere på bæredygtighed og FN's 17 verdensmål.

Projektet udføres i samarbejde med partnerskolen BBS Cuxhaven

Gils Björnsson er ansvarlig for projektet.

 

STEM

Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse

”STEM - vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse” er et landsdækkende projekt, der er anbefalet af TeknologiPagten og støttet via Erhvervsstyrelsen med midler fra EU’s socialfond.

STEM-projektet løber fra 2019 til 2021 og har fire hovedindsatsområder:
 

 • Øget overgang fra grundskole til erhvervsuddannelserne med vægt på STEM-uddannelser
 • Styrkelse af undervisningens indhold, i særdeleshed opnåelse af STEM-kompetencer
 • Oprettelse af flere lærepladser
 • Kompetenceløft for ufaglærte og faglærte inden for STEM-områderne

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics.

EUC Syd er kun med i Ungepakken som omhandler:

 • Øget overgang fra grundskole til erhvervsuddannelserne med vægt på STEM-uddannelser
 • Styrkelse af undervisningens indhold, i særdeleshed opnåelse af STEM-kompetencer

NYHEDSBREVE

Hjemmeside for STEM projektet:

http://www.stem-vejen.dk/forside

 

MOB'INOV

Projektets varighed 09/2019 - 08/2021

Projektets mål

Formålet med dette Erasmus + -partnerskabsprojekt er at identificere pædagogiske innovationer i forskellige lande og således forbedre den målrettede planlægning af personalets mobilitet; og forbedre monitoreringen af ​​virkningen af ​​personalets mobilitet

Resultater

 • Udvikle et "katalog" over eksisterende ekspertise og pædagogisk innovation inden for partnerorganisationer for at sikre, at personalemobilitet er målrettet og imødekommende de sendende organisations strategiske behov og udvikler personalekompetencer
 • Udvikle værktøjer til at identificere og måle virkningen af ​​personalets mobilitet
 • At skabe en platform til deling af eksisterende innovation og mobilitetsudviklingsarbejde

Partnere

Finansiering

Erasmus + erhvervsuddannelse

Yderligere information

Lene Bonnen Sandholdt

Afdelingschef – International afdeling - 74 12 42 42 – 51 31 48 18 – lbs@eucsyd.dk

Kompetencevækst - Socialfondsprojekt

Hvad er kompetencevækst?

Virksomhederne i Region Syddanmark står over for en udfordring. De mangler kvalificeret arbejdskraft.
Region Syddanmark
Hele Danmark

Løsningen er, at flere medarbejdere får et kompetenceløft 'fra ufaglært til faglært', og at flere faglærte får en kort videregående uddannelse. Det kræver et tæt samarbejde mellem virksomhederne og brancheforeninger, erhvervsfremme- og uddannelsessystemet at komme i mål.

KompetenceVækst forener kræfterne i en fælles indsats, som gennemføres med midler fra Den Europæiske Socialfond.

Det overordnede formål med KompetenceVækst er at bidrage til vækst og udvikling i Region Syddanmark.

KompetenceVækst tager fat i problemet med den manglende kvalificerede arbejdskraft.

KompetenceVækst kort fortalt:

 • KompetenceVækst skal imødegå udfordringen gennem formelle uddannelsesløft af virksomhedens egne medarbejdere over 25 år i det "dobbelte kompetenceløft" – det vil sige uddannelse af ufaglærte til faglærte samt at faglærte får en kort videregående uddannelse.
 • Der anvendes en brancherettet og fagspecifik tilgang
 • Indsatsen foregår i et tæt samarbejde mellem VEU-Centre, uddannelsesorganisationerne, erhvervsfremmesystemet, branche- og faglige organisationer og ikke mindst virksomhederne selv – med opbakning fra Vækstforum
 • Varighed: 4 år
 • Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og er tildelt af Syddansk Vækstforum

Projektet retter sig mod små og Mellemstore Virksomheder (SMV’er) i regionen inden for brancherne:

 • Industriel produktion
 • Bygge og anlæg
 • Transport, lager og logistik
 • IT, videnservice og øvrig service

Mål og effekter

Projektet har en række meget konkrete måltal, der skal leveres i løbet af den firårige projektperiode:

 • Udarbejdelse af model til systematisering af virksomheders overblik over medarbejdernes kompetenceudvikling
 • Antal SMV'ere som partnere med udarbejdet kompetenceplan: 85
 • Antal individuelle uddannelsesplaner / -aftaler: 277
 • Antal sammensatte pilot-AMU-pakker: 10
 • Antal samarbejder mellem organisationer, VEU-Centre og erhvervsfremme: 7

Læs mere om projektet på: https://www.kompetencevaekst.dk/

 

 

Undervisning i iværksætteri (UIV)

Et nationalt projekt, der har til formål at øge andelen af unge iværksættere, med særligt fokus på unge kvinder. Projektet bygger på allerede udviklet materiale, herunder Fonden for Entreprenørskabs taksonomi. Der skal i projektperioden udvikles additionelle undervisningsforløb for elever på erhvervsskoler, på både tekniske-, merkantile- og gymnasiale uddannelser.

Der deltager 8 erhvervsskoler i projektet, heraf Mercantec, IBC og ZBC som udviklingsskoler. Derudover deltager Fonden for Entreprenørskab som partner og udvikler, og SMVdanmark deltager som partner i forhold til virksomhedsinvolvering.

Undervisere og vejledere fra de deltagende skoler skal opkvalificeres til at varetage iværksætteri, og efter projektets afslutning vil de udviklede materialer være tilgængelige, så også skoler uden for projektet kan inddrage det i deres undervisning. 

Projektperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2020. Læs mere om projektet HER

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/uddannelse-i-ivaerksaetteri

Projektet er støttet af regionalfonden

Fremskudt Trivselsberedskab

Projektet skal bryde de sårbare elevers negative spiral med hyppige frafald gennem et tættere samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser.

Samarbejdet består af tre indsatser: Etablering af en trivselskultur, individuelle aktiviteter og gruppeaktiviteter til støtte af de sårbare elever. Gennem projektet skabes en trivselskultur, bl.a. gennem kurser i regi af PsykInfo til lærere og vejledere m.fl.

Projektet gennemføres fra oktober 2018 – december 2020. Projektet støttes af EU's socialfond og Region Syddanmark.

Læs eventuelt mere på projektets hjemmeside https://www.trivselsberedskab.dk/

 

NE(W)AVE

A European project which aims to identify labour market skills needs in the field of renewable energy sector and existing VET offers in the 5 European countries, Italy, Greece, Austria, Denmark and Spain, increase the employability and inclusion of VET learners through an open online course and support VET trainers and professionals offering them new training materials in this field.

The NE(W)AVE project is funded by Erasmus+

EUC Syd er som en del af projektet med i design af undervisningen, dvs. vi udformer en online platform på engelsk samt undervisningsmaterialer til differentieret undervisning på to niveauer indenfor solvarme, elektricitet og fjernvarme.

Udkommet testes dels med lærere fra de fem involverede lande samt med 2-3 elever fra hvert land.

Når projektet er arbejdet igennem skal de undervisningsmaterialer, der bliver produceret, også bruges i vores normale undervisning.

Projektet kører 3 år fra 2017 til 2020.

Læs mere - Newsletters under 'Hjem' (i bunden)

OCC Videoer

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Starforce

Starforce – Strong Talents Ready for Crossboarder Education

Projektet har til mål at forbedre mulighederne for grænseoverskridende erhvervs-, efter- og videregående uddannelse, for blandt andet at give erhvervslivet i regionen en udvidet tilgang til kvalificeret arbejdskraft, men også for at tilbyde de unge talenter på erhvervsuddannelse et optimalt beskæftigelsesperspektiv.

Under mottoet „Doppelt ist mehr“ ønsker vi at:

 • fremme mobiliteten for grænseoverskridende uddannelser
 • udvikle modeller, som munder ud i ligeværdige dansk-tyske kvalifikationer
 • øge attraktiviteten af erhvervsuddannelsestilbuddet i regionen og potentialet på arbejdsmarkedet.

Et fælles Erhvervsuddannelsesforum skal udarbejde løsninger for barriererne i den grænseoverskridende mobilitet på uddannelsesområdet. Disse bliver identificeret via det praktiske arbejde i projektet.

Film: Om Starforce - med undertekster på forskellige sprog

Læs mere på projekthjemmesiden: http://dk.ddk-starforce.de/

Tidslinie:
Projektet finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og er bevilliget fra 2015–2020.

Efter projektperioden vil Starforce-elever være en speciel form for PIU-elever. Det betyder, at det er forhåbentligt også i fremtiden vil være Starforce-elever indenfor:

Gastronom med speciale som kok
Lageroperatør med speciale i lager og logistik
IT-supporter
Elektroniker

Der arbejdes på at finde en model til:
Mekaniker
Murer (murerspeciale)
I så fald fra foråret 2021.

Få mere at vide om Interreg Va på: http://www.interreg5a.eu/
Region Syddanmark bidrager med 500.000 kr. til projektet.

Samarbejdspartnere:
IHK Flensburg – leadpartner
International Business College Aabenraa
Tietgen KompetenceCenter
Erhvervsakademiet Lillbælt
Kreis Nordfriesland
RBZ Eckener Schule
RBZ Handels Lehranstalt Flensburg (HLA) - Die Flensburger Wirtschaftsschule
RBZ Hannah-Arendt Schule
BBZ Schleswig 

 

  

For yderligere oplysninger kontakt:

EUD student

Socialfondsprojekt

Er du student og leder du efter en uddannelse, hvor du kan kombinere dine boglige færdigheder med nye faglige kompetencer?

Har du lyst til et job, hvor du bruger både hoved og hænder, og hvor du får en alsidig hverdag?

Så har EUC Syd løsningen.

Erhvervsskolerne i Syddanmark har skræddersyet et uddannelsesforløb til dig, der allerede har taget en gymnasial uddannelse – men som drømmer om en uddannelse, der fører dig LIGEUD i virkeligheden.

Vores uddannelsesforløb matcher erhvervslivet, hvilket bringer dig et skridt foran og stiller dig bedre i fremtiden! Der bliver stærkt brug for dygtige faglærte i fremtiden – og du kan blive en af dem!

Som en del af EUD Student-projektet udbyder EUC Syd to uddannelser for dig med en studenterbaggrund:

 • Automatiktekniker EUD Student
 • Tømrer EUD Student

 Læs mere på www.ligeud.nu

https://eucsyd.dk/nyheder/generelt/eud-student/

Link til hjemmeside: http://ligeud.nu/

Projektet er støttet af Socialfonden

EUX en del af svaret

Socialfondsprojekt

Arbejdsmarkedet har brug for erhvervsuddannede med gymnasial niveau.

​Med EUX uddannelsen, der kombinerer hjerne med krop og hænder, løser motiverede elever morgendagens udfordringer for din virksomhed 

Link til hjemmeside https://www.euxpraktik.nu/

Projektet er støttet af EU Socialfonden.

Den Fagligt Stolte Organisation

Med fokus på hvad faglig stolthed er for os, har projektet til formål at øge meningen, stoltheden og dermed trivslen i arbejdet.

Projektets målsætning er at skabe en øget bevidsthed om, hvad faglig stolthed er, og sikre at medarbejdere og ledelse på EUC Syd i fællesskab arbejder mod at skabe en fagligt stolt organisation.

Dette skal i sidste ende have en afsmittende effekt på vores elever, der oplever en organisation, der emmer af stolthed og engagement.

Gennem aktionslæring, videndeling og lokale stolthedsprojekter samarbejder medarbejderne på tværs for at højne den faglige stolthed og videreudvikle en faglig stolt kultur.

Projektet er organisationsomfattende og inddrager alle ansatte og afdelinger på EUC Syd.

Projektet forløber efter nedenstående model:

Tidslinie
1. september 2016 – 30. juni 2018

Samarbejdspartnere
Projektet støttes med midler fra Fonden for udvikling af statslige arbejdspladser (FUSA)
Konsulenterne PrimusMotor er ekstern samarbejdspartner

Læs mere 
Håndbog for erhvervsskoler
Kunsten at styrke den faglige stolthed i et uddannelsesmiljø i forandring

Værtskabsmanifest

 

Fremtidens arbejdskraft

Projektperiode: 05.2016-02.2020

Udviklingsprojektet, Fremtidens Arbejdskraft - en styrkelse af det reelle uddannelsesniveau, har som målsætning at øge antallet af (videre)uddannede medarbejdere, i små og mellemstore virksomheder i Region dProjektet Fremtidens Arbejdskraft (FAK) er et treårigt udviklingsforløb, hvor Erhvervsakademi SydVest i samarbejde med jobcentre, faglige organisationer, lokale erhvervsorganisationer, VEU-centre og Business Region Esbjerg tilbyder virksomheder at få opkvalificeret deres medarbejdere, så de imødekommer behovene på fremtidens arbejdsmarked.

Målsætningen i projektet er, at 110 små og mellemstore produktionsvirksomheder (SMV’er) skal deltage i projektet. Herunder at 85 ufaglærte får en faglig uddannelse, og at 120 faglærte tager en teknisk uddannelse på akademiniveau eller højere.

Projektet Fremtidens Arbejdskraft er målrettet små og mellemstore virksomheder inden for nedenstående fire brancher:

 • Metalbearbejdning inden for industri og offshore
 • Energiteknologi samt automation og drift
 • Procesindustri – plast, fødevarer, kemi, byggematerialer, emballage mm.
 • Træindustrimpetenceløft, tager projektet udgangspunkt i en tværgående samarbejdsmodel, som udnytter alle de iboende ressourcer i regionens eksisterende, uddannelsesfremmende aktører. Både faglif t reelle uddannelsesniveau, har som målsætning at øge antallet af (videre)uddannede medarbejdere, i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Med det d

Projektet er støttet af Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Socialfond. Projekt gennemføres i kommunerne: Esbjerg, Fanø, Haderslev, Tønder, Sønderborg, Varde, Vejen og Aabenraa.

Analyser fra blandt andre Danske Regioner og AE-rådet viser, at der i 2020 vil være et stort overskud af ufaglærte, fordi deres job fortsætter med at forsvinde, og at der er behov for at opkvalificere også faglærte. Projektet giver ufaglærte mulighed for at løfte sig op på faglært niveau og faglærte for at uddanne sig på akademiniveau inden for det tekniske område.

Det dobbelte kompetenceløft.

Læs mere om projektet på: http://www.fremtidensarbejdskraft.dk