Vi skaber arbejdsglæde

Deltagerbetaling, VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Voksen og EfterUddannelse-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud

Formålet med VEU-godtgørelse er, at give voksne (fortrinsvis kortuddannede) et økonomisk grundlag for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

 www.veug.dk kan du læse meget mere om VEU-godtgørelse og dine muligheder for kompensation. 

VEU-godtgørelse 
Kr. 127,03 pr. time/4.700,- pr. uge (2024). Kan udbetales til arbejdsgiveren som refusion, når arbejdsgiveren udbetaler sædvanlig løn til kursisten i kursusperioden.
VEU-godtgørelsen kan kun udbetales når medarbejdere er i VEU-målgruppen. Medarbejderen kan ikke selv søge i den situation.

Udbetales af AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag tlf. 7011 3070).

Godtgørelsen og befordringstilskud søges digitalt af virksomheden/kursisten på voksenuddannelse.dk i forbindelse med tilmeldingen.

Betingelser for nyansatte. Man skal enten have været ansat i mindst 14 dage forud for uddannelsens påbegyndelse, eller der skal være tale om et certifikatkursus, hvorunder der udbetales løn. Det vil således ikke være muligt at påbegynde en ansættelse med at deltage i et kursus med VEU-godtgørelse og uden løn i kursusperioden.

VEU-målgruppen
Målgruppen er beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og personer ansat i fleksjob. Der er ikke krav om medlemskab af en a-kasse, og der kan opnås VEU-godtgørelse i en ubegrænset periode. For at være berettiget til VEU-godtgørelse skal deltageren opfylde et af følgende punkter: 

  • Være faglært eller ufaglært
  • Have en uddannelse, som i niveau og varighed svarer maksimalt til en erhvervsuddannelse

AMU-målgruppen 
AMU-målgruppen er ufaglærte og faglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Medarbejdere med forskellig faglig baggrund kan deltage i samme efteruddannelsesforløb. På denne måde kan der f.eks. gennemføres LEAN, Teambuildingsforløb eller kvalitetskurser for virksomhedens medarbejdere, der tilhører VEU-målgruppen. 

Også ledige har adgang til AMU-efteruddannelsesforløb. Som forsikret ledig har du ret til indtil 6 ugers jobrettet uddannelse i dagpengeperioden, efter at du har været ledig i 5 uger. Det er din A-kasse, der godkender forløbet. Dit jobcenter kan vejlede dig om mulige efteruddannelsesforløb, der skal være på en nationalt godkendt positivliste.

Befordringstilskud
Befordringstilskuddet udgør 1,12 kr. pr. km. (2024). Mindstebeløbet for udbetaling til befordringstilskud er 36,54 kr. Som udgangspunkt skal udbetaling af befordringstilskud ske til medarbejderen/deltageren. Dog kan befordringstilskuddet nu udbetales til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale befordringstilskud til medarbejderen. 

Medarbejderen/virksomheden søger befordringstilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til uddannelsessted og retur, for de kilometer der ligger udover 24 km pr. dag, dog højest for 576 km. pr. dag.

Der ydes også tilskud til hjemrejser i forbindelse med indkvartering samt rejser i forbindelse med weekender og helligdage, dog højest for 400 km. pr. rejse. Der ydes ikke længere tilskud til for eventuel befordring mellem indkvarteringssted og uddannelsessted. Der kan ikke søges om befordringstilskud, uden man samtidig søger om VEU-godtgørelse. Det betyder at man ikke kan søge om befordringstilskud alene.

Deltagerbetaling
Deltagergebyret på et AMU-kursus varierer fra 208,- til 700,- kr. pr. dag (2024) for deltagere i AMU-målgruppen (og det er personer med en uddannelse til og med erhvervsuddannelses- og gymnasialt niveau).

Priser for deltagere, som ikke er i AMU-målgruppen findes her

Deltagerbetalingen skal være betalt før kursusstart.

Reglerne for deltagelse i AMU-kurser, EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser for kursister med videregående uddannelse skal altid betale fuld kursusudgift uden statstilskud. 

Tompladsordning
Ønsker virksomheden gennemført en uddannelse, selvom der ikke er fuldt hold, kan uddannelsen gennemføres mod, at virksomheden betaler for de resterende tomme pladser.

Tillægspriser
Har virksomheder særlige ønsker om fleksibel tilrettelæggelse af et AMU kursus på særlige afholdelsesvilkår fx dobbelt undervisere, undervisning uden for normal arbejdstid eller virksomhedsforlagt undervisning (på arbejdspladsen), kan vi tilbyde dette mod betaling af et tillæg udover den obligatoriske deltagerbetaling.

I henhold til "Bekendtgørelse nr. 1372 af 12. december 2019 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse"  § 5, er loftet for tillæg til et AMU-kursus 700 kr. pr. uge pr. kursist.