Vi skaber resultater

Eksamensreglement

Eksamensregler og klagevejledning

Eksamensregler for erhvervsuddannelserne

Få et samlet overblik over prøver og eksamener på de forskellige niveauer i en erhvervsuddannelse her.

Klage over undervisning

Er der ting i undervisningen, som du alene eller sammen med flere andre er utilfredse med, skal I først henvende jer direkte til underviseren for at finde en løsning på problemet.

Fører henvendelsen til underviseren ikke til et tilfredsstillende resultat, kan I henvende jer mundtligt til den afdelingsledelse som jeres undervisning hører under. Afdelingsledelsen kontakter herefter underviseren og det team som underviseren tilhører for at finde en løsning.

Fører denne henvendelse heller ikke til en tilfredsstillende løsning kan I indsende en skriftlig klage til afdelingsledelsen. Klagen skal indeholde en beskrivelse af de konkrete forhold, der har givet anledning til klagen, samt en kort redegørelse for, hvad der er drøftet med underviseren.

Ved skriftlig klage sender afdelingsledelsen klagen til den pågældende underviser og indhenter svar på klagen. Afdelingsledelsen sender en kopi af klagen og sit svar til den ansvarlige rektor/vicedirektør for afdelingsledelsen og aftaler desuden den videre behandling af klagen. I den forbindelse tages der stilling til, om en samtale mellem de involverede parter skønnes at kunne bidrage til en løsning.

Vicedirektøren træffer den endelige beslutning om klagens udfald efter samråd med adresseledelsen og undervisningsteam og underretter klager/klagerne og underviseren herom.

Klage over trufne afgørelser vedr. erhvervsuddannelser

Kontaktpersoner

Vicedirektør Peter Brodersen: pebr@eucsyd.dk

Afdelingschefer

Haderslev

Jan Wilhelmsen: jwil@eucsyd.dk

Aabenraa

Jan Kleemann: jakl@eucsyd.dk

Birgitte M. Lund: bml@eucsyd.dk

Sønderborg

Karin Jespersen: kjes@eucsyd.dk

Thomas B. Hansen: tbh@eucsyd.dk

Tønder

Elisabeth Ibing Holm: eih@eucsyd.dk