Vi skaber talenter

24.04.20

Gradvis genåbning på EUC Syd

Elever og medarbejdere er fortsat, og foreløbigt indtil den 10. maj, sendt hjem og skal arbejde herfra, men der er nu meldt ud fra Undervisningsministeriet, at vi nu må starte de første faser af genåbning og sætte ind med et par undtagelser til den fuldstændige nedlukning

EUC Syd har fået tilladelse til at:

  • Afgangseleverne på htx og EUX, der afslutter de sidste fag sommeren 2020, har fra denne uge mødt ind på skolen, hvor det er nødvendigt for at få deres uddannelser afsluttet. Åbningen omfatter også afvikling af den afsluttende prøve.
  • Erhvervsuddannelseselever på deres sidste år af hovedforløbet får også mulighed for fysisk at vende tilbage til fremmødeundervisning på skolen, og svendeprøver kan afholdes, når det er muligt inden for de gældende retningslinjer.
  • AMU-certifikatkurser kan afvikles, hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job, og hele AMU-området genåbner på området for godstransport, kørsel af bus, varebil, taxi og jernbane.

Vores direktør Finn Karlsen glæder sig meget over, at vi så småt kan åbne igen:

- Vi er klar til at få undervisningen op at køre igen med fysisk tilstedeværelse, hvor der nu meldes ud om områder med genåbning. Det har krævet grundig forberedelse, og ikke mindst vores undervisere og servicemedarbejdere har arbejdet på højtryk, så vi lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer. Afgangsklasserne på både gymnasiet og erhvervsuddannelserne er mødt ind i denne og den kommende uge, siger Finn.

Undervisningen foregår således fysisk på skolen for dem, der er omfattet af genåbningen. Der kan dog forekomme visse reduktioner af timetal og fysisk tilstedeværelse.

Vores pedel Jens Krog Nydal er i gang med at lave de mobile håndvaske, der skal være rundt omkring 

Teknisk Gymnasium, htx
Asbjørn Hjorth Andersen er gymnasieelev fra 3xy i Sønderborg og startede i denne uge med fremmødeundervisning. Glæden over at kunne være sammen med sine klassekammerater igen, er større end frygten for covid19, for som han siger:

- Jeg er ung, så jeg er ikke så bange for sygdommen. En af de største udfordringer i de forgangne uger, har været undervisningen i de fag, som er meget diskussionsbaserede. Vi har jo udelukkende haft virtuel undervisning, og det er svært online, når man ikke rigtig kan se hinanden, og så er det svært at vide, hvornår det er ens tur uden at afbryde.

Asbjørn Hjort Andersen, mener dog Ikke, at hans eksamensforberedelser har været meget påvirket af nedlukningen:

- Det har selvfølgelig været sværere at foretage eksperimenter i fag som fysik, men det er på den anden side nemmere at få fat i lærerne, for de er for tiden altid ved deres pc, smiler han.

Alex Larsen fra smedeværkstedet er også i gang og laver holdere til vores håndsprit

Erhvervsuddannelse, EUD
Der er fra denne uge også en genåbning for visse EUD-elever, og efter uger med primært teoretisk undervisning er det typisk de praksisrelaterede fag, der kræver værkstedsfaciliteterne på skolen. Konkret er det EUD-elever på sidste år, der skal tilbage til hovedforløbsundervisning, og åbningen gælder for både elevernes skoleperioder, elever i skolepraktik og elever, der skal afvikle deres svendeprøve.

Arbejdsmarkedsuddannelse, AMU
Alle certifikatuddannelser skal fra denne uge gennemføres, hvor kurset er påkrævet for den ledige for at starte et specifikt job; det er jobcenteret, der vurderer, om der er tale om et nødvendigt certifikatkursus.
Genåbningen omfatter desuden deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, der er rettet mod at bidrage og kvalificere til erhvervsmæssig transport af gods eller personer, herunder godstransport, kørsel af bus, varebil, taxi og jernbane.

Klargøring - det gælder fortsat, at vi skal passe på os selv og hinanden
Der er afholdt en del virtuelle møder og igangsat uddannelsesforløb med skolens arbejdsmiljø-repræsentanter således, at disse er klædt på til at kunne informere og instruere de undervisere, der skal nu igen skal møde op til undervisning på skolen.

Skolen vil under genåbningsprocessen være meget anderledes, end den var, før alle blev sendt hjem. Kantinerne er fortsat lukkede, de elever, der kan møde ind, har kun adgang til bestemte af skolens områder og mange steder vil være afspærrede eller lukkede. Administrationskontorerne, IT-Center Syd og ledelseskontorerne vil som udgangspunkt ikke være bemandede, men alle funktioner kan kontaktes pr. mail eller telefon.

Elever og medarbejdere med svækket immunforsvar eller fra hjem med coronasmittede skal ikke møde op til fysisk undervisning på skolen. Og så har vi indkøbt masser af sæbe, håndtørrepapir og sprit, og det er meldt ud, at dette skal bruges fornuftigt og efter de udmeldte retningslinjer.