ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1

Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Særlige krav til det faglige indhold: Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner: • De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper. • Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald. • Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper. • Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.) • Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte. • Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer. • Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container. • Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods. • Generelle oplysninger om privatretligt ansvar. • Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport). • Håndtering og stuvning af kolli. • Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.). • Bevidsthed om sikring. • Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser. • Særlige krav til køretøjer. • Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer. • Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.). • Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande. • Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse 1.
Fagkode
47696
Varighed
5 dage