Vi skaber resultater

I forbindelse med gennemførelse af din uddannelse er der flere regelsæt, som du er forpligtet til at sætte dig ind i og efterleve: Studieregler samt ordensregler.

Skolen forventer, at du som gymnasieelev deltager aktivt i undervisningen, dvs. at du:

 • Møder frem til den del af undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen.
 • Rettidigt afleverer de skriftlige opgaver, og at de i omfang og kvalitet følger de krav, der er fastsat af læreren.
 • Deltager i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 • Deltager i ekskursioner mv., der er en del af undervisningen.
 • Deltager i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

Fremmøde

Der er mødepligt til undervisningen. Al udeblivelse fra undervisningen (herunder for sen fremmøde) registreres som fravær uanset årsag. Husk at planlægge bl.a. dine tandlægebesøg og køretimer efter det. Har du været fraværende skal du skrive din fraværsårsag i Lectio. Her kan du også løbende følge din fraværsprocent.

Dit samlede fravær må maksimalt være 10 %. Desuden må fraværet i et enkelt fag må ikke overstige 20 %. I særlige tilfælde, eksempelvis længerevarende sygdom eller en anden alvorlig begivenhed, kan skolen dispensere fra denne grænse. Skolen kan kræve dokumentation for sygdom i form af lægeerklæring, som betales af eleven, hvis ikke andet er aftalt.

Aflevering af skriftlige opgaver

Det forventes, at du rettidigt afleverer alle skriftlige opgaver, du får stillet i de enkelte fag. Skolen har fastsat en minimumsgrænse for afleveringer på 80 % i det enkelt fag. Manglende afleveringer kan desuden betyde, at du ikke kan indstilles til eksamen. Ved opgaver forstås alt skriftligt materiale samt produkter, der evt. er påkrævet i forbindelse med en projektopgave.

Hvis opgaven afleveres efter den fastlagte afleveringsfrist, bortfalder dine krav til at få opgaven evalueret. Opgaven registreres som "modtaget". I særlige tilfælde kan du sammen med læreren aftale en evt. senere aflevering.

Den skriftlige opgave, stilen, rapporten m.v. kan ikke godtages som afleveret, hvis der klart er tale om en kopi eller et plagiat. (Se særlige regler for plagiat)

Procedure ved manglende studieaktivitet

Skolen følger løbende op på din studieaktivitet. Såfremt der konstateres for meget fravær (manglende fremmøde eller manglende afleveringer) får du en irettesættelse, enten i form af en henstilling eller en advarsel. Der gives i alt fire irettesættelser.

 • Første mundtlige henstilling
 • Anden mundtlige henstilling
 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel

Irettesættelser registreres i din elevmappe. Såfremt du er under 18 år orienteres dine forældre pr. brev.

Skriftlig advarsel

Den skriftlige advarsel er din sidste mulighed for at forbedre studieaktiviteten inden udmeldelse. En skriftlig advarsel betyder, at såfremt du resten af det pågældende skoleår igen overtræder studiereglerne bliver du udmeldt.

Passer du efter en skriftlig advarsel din skolegang resten af det pågældende skoleår, men i det/de efterfølgende skoleår igen overtræder studiereglerne, vil det udløse endnu en skriftlig advarsel. Denne advarsel gælder resten af din uddannelse. Det betyder, at såfremt du igen overtræder studiereglerne blive du udmeldt.

Plagiat

I tilfælde af plagiat skrides der straks til skriftlig advarsel. Ved plagiat forstås, at du afleverer eller fremlægger noget i eget navn, hvor væsentlige dele er udarbejdet af andre, uden at du gør opmærksom herpå.

Klageret

Se §14 i bekendtgørelsen

Studie og ordensreglerne bygger på Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler på de gymnasiale uddannelser (nr. 1222 af 4. december 2006), hvis fulde tekst du kan finde på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Øvrige sanktioner

Ud over udstedelse af henstillinger og advarsler kan skolen vælge at iværksætte nedenstående sanktioner over for elever, som tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Bortvisning (udskrivning).

Oprykning til næste klassetrin

Du har krav på oprykning til næste klassetrin, hvis gennemsnittet af dine karakterer ved skoleårets afslutning er 2,0 eller derover. Gennemsnittet beregnes på baggrund af seneste standpunktskarakterer og prøvekarakterer (eksamen og årsprøver) fra det pågældende skoleår. Du skal dog samtidig opfylde kravene til fravær og opgaveafleveringer.

Hvis dit gennemsnit er under 2, kan skolen godkende din oprykning til næste skoletrin, forudsat at du opfylder kravene til studieaktivitet og skolen mener, at du kan klare det faglige niveau på næste klassetrin.

Hvis du ikke bliver indstillet til eksamen på grund af samspil mellem gennemsnittet, fravær og misligholdte afleveringer, kan du med rektorens tilladelse få lov til at gå det pågældende klassetrin om.

Ordensregler

Formål

EUC Syd skal være et rart og miljøbevidst sted at lære og være. Det er nødvendigt, at alle følger studie- og ordensreglerne, og derfor vigtigt, at du sætter dig ind i ordensreglerne og efterlever dem.

Reglerne gælder, når du opholder dig på skolen samt i forbindelse med arrangementer, ekskursioner mv. i forbindelse med din skolegang.

Du skal regne med at bruge mindst 37 timer om ugen på undervisning, projekter, opgaver m.m. En del af skoletiden er afsat til opgaveløsning og projektarbejde.

Vi forventer, at du arbejder selvstændigt med dine arbejdsopgaver, uden at der nødvendigvis er en faglærer til stede hele tiden.

Vi forventer også, at du medvirker til, at skolen bliver en bæredygtig skole. Derfor: Forbrug med omtanke.

Hent ordensregler som pdf-fil.

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 gældende