Miljørigtig anvendelse af biobrændsel

Deltageren · kan indregulere og kontrollere biobrændselsanlæg med henblik på at sikre en høj forbrændingskvalitet samt vurdere brændslers egnethed. · kan vejlede om valg af kedelanlæg med dertil hørende ekspansionsforhold. · kan dimensionere akkumuleringstanke og har kendskab til at sammenkoble disse med eksisterende fyringsanlæg samt anlæg for vedvarende energi. · kan vejlede om nedbringelse af emission fra skadelige stoffer og partikler, der fremkommer ved forbrænding, samt redegøre for bygningens trykforhold og dennes indflydelse på forbrændingen. · har indgående kendskab til Brændeovnsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning. · kan selvstændigt, med baggrund i Brændeovnsbekendtgørelsens vejledning, vurdere fyringsanlægs stand, kvalitet og anvendelse som dokumentation for kommunernes sagsbehandling i klagesager om røg og lugtgener.
Fagkode
47943
Varighed
5 dage